a a a

Anunt privind achizitia de servicii de depozitare arhiva OIPSI

Comunicate de presă

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar  pentru Promovarea Societăţii Informaţionale  (M.C.S.I.- OIPSI), cu sediul în București, sector 5, B-dul Libertății nr. 14, telefon: +4 (021) 311.41.12  fax: +4 (021) 311.39.19, intenţionează să achiziţioneze servicii de depozitare arhivă OIPSI - cod CPV: 63121100-4 – servicii de depozitare  conform specificațiilor  tehnice din caietul de sarcini anexat.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau alimentarea anumitor operatori economici sau anumitor produse vor fi considerate ca având mențiunea ,,sau echivalent”.

Nerespectarea cerințelor tehnice și funcționale minimale obligatorii sau a altor cerințe obligatorii atrage automat declararea ofertei ca neconformă.

În acest context, se asteapta depunerea de oferte care să includă obligatoriu următoarele informații:

Ø Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu M.C.S.I - OIPSI.;

Ø  Se va prezenta: preţul total privind prestarea de servicii cât şi detaliat pentru 1 ml arhivă per lună;

Ø Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile;

Ø Termenul de maxim de începere a activităţii să nu depăşească 15 zile de la semnarea contractului de achiziţie publică;

Ø Contractul de achiziție se va încheia cu respectarea dispozițiilor Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016;

Ø Specificațiile tehnice prezentate in Caietul de sarcini sunt obligatorii. Nu se acceptă oferte parțiale;

Ø Aplicându-se criteriul de evaluare a ofertelor „preţul cel mai scăzut”, se precizează faptul că cerinţele impuse  în caietul de sarcini cât şi în anunţul de participare vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice sau prezintă servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă;

Ø Valoarea estimată a achiziției este de 101 520,00 lei fără TVA, respectiv 120 808,8 lei cu TVA;

Ø Plata se va efectua lunar, după realizarea recepției calitative și cantitative a serviciilor prestate și după încheierea procesului verbal de recepție calitativa și cantitativa ;


Ø Este obligația prestatorului să asigure calitatea serviciilor prestate achizitorului;

Ø Prețul ofertat de operatorul economic declarat câștigător de către Autoritatea Contractantă, va ramâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului;

  Ø Data limită de depunere a ofertelor este  20.06.2019 orele 14:30.

Ø Ofertele se vor transmite în format fizic, prin înregistrare la Registratura MCSI, din Bld. Libertăţii nr.14, sector 5, Bucureşti.

Ø Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini) aferentă serviciilor de depozitare arhivă se regăseşte mai jos.

 

Persoana de contact este domnul Drenea Iulian, adresa e-mail: iulian.drenea@comunicatii.gov.ro,

 tel. 021 311 41 12, fax: 021.311.39 19 .30.

 

Caiet de sarcini 

 

Postat in 14.06.2019