a a a

Lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

AM POS CCE anunţă  lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, adresată întreprinderilor facce parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1 a Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”.

 

Operaţiunea îşi propune să sprijine întreprinderile din România în scopul creşterii competitivităţii acestora şi îmbunătăţirii potenţialului de export. Aceste obiective pot fi atinse prin creşterea cifrei de afaceri şi productivităţii muncii pentru înscrierea acestor întreprinderi în media europeană, cu condiţia creării de noi locuri de munca si menţinerii a celor existente.

 

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistraţi legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi care îşi desfăşoară activitatea în România.

 

Înregistrarea proiectelor se va realiza on-line în mod continuu, începând cu data de 27 Octombrie 2014 Ora 9.00. Termenul-limită de înregistrare a proiectelor este 25 Noiembrie 2014, ora 14.00.


Pasii necesari inregistrarii on-line.

 

Dupa parcurgerea etapelor de inregistrare, verificarea indeplinirii pasului 8 cu privire la inregistrarea proiectului se va realiza prin accesarea sectiunii ”Lista proiectelor inregistrate” prin selectarea corespunzatoare a domeniului si operatiunii acesand link-ul  http://fonduri.mcsi.ro/?q=lista_proiecte

 

În procesul de evaluare Autoritatea de Management POS CCE poate solicita clarificări sau informaţii suplimentare legate de proiect, în scopul realizării evaluării administrative, a eligibilităţii proiectului şi solicitantului şi evaluării tehnice şi financiare. Aceste clarificări vor trebui transmise de către Solicitant în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data solicitării. Solicitantul este obligat să transmită clarificările în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări; în caz contrar Cererea de finanţare va fi respinsă/evaluată – după caz şi punctată doar în baza informaţiilor existente.

Apelul de proiect il gasiti aici .

Ghidul solicitantului il gasiti aici ,modificat prin Corrigendum Nr. 1

 

Atentie: Pentru ca proiectul sa fie valid este necesar incarcarea tuturor documentelor completate corespunzator. Lipsa unuia sau a mai multor documente conduce implicit la nevalidarea/respingerea proiectului.

 

Documentele le gasiti separate aici conform opisului 

 

1.Anexa 1- Cererea de finantare

1.1 Bugetul Anexa1C1

1.2 Aplicatie calcul RIR

 

Documente support

2.Declaraţia de eligibilitate în formatul solicitat – Model  1A

 

3.Declaraţia de angajament în formatul – Model 1B 

 

4.Plan de afaceri cu anexe conform modelului prezentat în Model 1C

 

5.Scrisoare de înaintare – Model 1D

 

6. Bilanţul întreprinderii şi bilanţul consolidat auditat (dacă e cazul) aferent ultimului exerciţiu financiar complet[...]Se va scana si atasa in format pdf de catre solicitant

 

7. Act constitutiv de înfiinţare a societăţii – actualizat. Se va scana si atasa in format pdf de catre solicitant

 

8. Hotărârea AGA/CA de aprobare a investiţiei, inclusiv cu precizarea reprezentantului legal. Se va scana si atasa in format pdf de catre solicitant

 

9. CV – urile persoanelor implicate în echipa de proiect – Model 1E

 

10. Împuternicire pentru persoana care depune dosarul direct la sediul AM POS CCE Se va scana si atasa in format pdf de catre solicitant

 

11. Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu – Model 1F

 

12 Formularul completat conform Anexei 2- „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” din Legea nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare– dacă este cazul – Model 1G

 

 

 

Sau toate documentele necesare arhivate aici

 


 

Atentie: Pentru ca proiectul sa fie valid este necesar incarcarea tuturor documentelor completate corespunzator. Lipsa unuia sau a mai multor documente conduce implicit la nevalidarea/respingerea proiectului.

 

AtaşamentMărime
Anexa2-Opis documente.doc285.5 KB
Anexa1 -CerereadeFinantare.doc386 KB
Anexa1C2-Aplicatie calcul RIR.xls146 KB
Anexa1A-Declaratie de eligibilitate.doc272.5 KB
Anexa1B-Declaratie de angajament.doc271 KB
Anexa1D-Scrisoare de inaintare.doc265.5 KB
Anexa1E-Curriculum Vitae.doc309 KB
Anexa1F-Autoevaluarea in raport cu criteriile de mediu.doc286.5 KB
Anexa1G-Declaratie privind incadrarea intreprinderii.doc318.5 KB
Anexe_la_Ghid-2.zip2.52 MB
Corrigendum_Ghid_Axa_1.pdf147.96 KB
Anexa1C -Planul de afaceri.doc85.5 KB